Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!  Więcej szczegółów tutaj

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego i języka polskiego „Let’s read and use our imagination – czytaj i używaj wyobraźni”

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego i języka polskiego

„Let’s read and use our imagination – czytaj i używaj wyobraźni”

Tytuł innowacji:

‘Let’s read and use your imagination – czytaj i używaj wyobraźni’

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009, nr 4, poz. 17)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i  eksperymentalnej przez publiczne szkoły  i  placówki (Dz. U. Nr 56 z 2002 r. poz. 506, zm. Dz. U. Nr 176 z 2011 r. poz. 1051)

Rodzaj innowacji:

Programowo – metodyczna

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej

ul. Złoty Potok 7, 43-300 Bielsko-Biała

Zakres innowacji:

Innowacja przeznaczona jest dla klas V-VII

Czas trwania innowacji:

 01.10.2017r – 22.06.2018r. – rok szkolny 2017/2018

Autorzy innowacji:

Katarzyna Puchalska

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Bartłomiej Paszylk

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Marzena Mędrzak

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

zajmowane stanowisko: nauczyciel języka polskiego

stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

OPIS INNOWACJI

Wstęp i założenia

Pomysł innowacji powstał w odpowiedzi na potrzebę zwiększenia ilości tekstów czytanych z języka angielskiego oraz chęć powiązania ich z literaturą omawianą na języku polskim. Jak pokazują nasze dotychczasowe doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego, w tym również obserwacja uczniów, wykazują oni zainteresowanie lekturą w języku angielskim w formie, jakiej program nie proponuje. W połączeniu z ciągłą potrzebą poszerzenia ilości tekstów czytanych oraz ćwiczenia ich rozumienia, nasunął się pomysł wplecenia w realizowany już program treści literatury angielskiej w formie uproszczonej. Na języku polskim korzystamy z utworów literatury angielskiej chcąc przybliżyć uczniom jej treść. Chcemy więc zintegrować oba języki wykorzystując te teksty.

Głównym celem tej innowacji jest lepsze zrozumienie literatury w kontekście języka oraz pogłębienie znajomości języka i ukształtowanie pozytywnego stosunku do jego nauki. Istotne jest dokładne poznanie epoki, zaznajomienie się ze szczegółami życia autora czytanej literatury oraz pozyskanie umiejętności korzystania ze słowników dwujęzycznych oraz encyklopedii w trakcie edukacji polonistycznej. Równie ważne jest wzbogacanie procesu nauczania o prace plastyczne, co zapewnia formę odreagowania i pobudza w dużym stopniu wyobraźnię i kreatywność uczniów.

Zakres i założenia innowacji

Innowacja realizowana będzie przez jeden rok szkolny od października 2017r. do czerwca 2018r. na zajęciach z języka angielskiego oraz języka polskiego.

Innowacja ta wdrożona zostanie w klasach V-VII w godzinach przewidzianych w ramowym planie nauczania danego przedmiotu.

Cele innowacji

Cele ogólne

 • Lepsze zrozumienie literatury w kontekście języka i epoki
 • Pogłębienie znajomości języka angielskiego i polskiego poprzez lekturę literatury
 • Pogłębienie znajomości literatury poprzez dramę i sztukę
 • Kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki języka angielskiego i polskiego poprzez wykorzystanie dramy
 • Uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się obu języków
 • Motywowanie do nauki języka poprzez aktywizujące metody pracy i włączanie emocji w proces nauczania
 • Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości
 • Rozwijanie talentów plastycznych uczniów oraz kreatywności poprzez tworzenie makiet i plakatów
 • Rozwijanie zainteresowania uczniów literaturą
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie

Cele szczegółowe

 • Lepsze wyniki uczniów w czytaniu ze zrozumieniem
 • Lepsza znajomość epoki i kultury okresu czytanej literatury
 • Zaprezentowanie przedstawień w języku polski oraz w języku angielskim przed społecznością szkolną
 • Doskonalenie sprawności rozumienia ogólnego sensu czytanego tekstu
 • Doskonalenie umiejętności wyszukiwania szczegółowych informacji w czytanym tekście
 • Rozwijanie umiejętności językowych poprzez oglądanie bajki i filmu w języku angielskim i polskim
 • Wykształcenie umiejętności korzystania ze słowników dwujęzycznych, encyklopedii oraz innych źródeł
 • Zapoznanie uczniów ze sposobami pomocnymi w nauce języka, tj. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu
 • Rozwijanie ciekawości uczniów kulturą, tradycjami, zwyczajami epoki z czytanej literatury
 • Kształcenie umiejętności pisania różnych form wypowiedzi na podstawie omawianej literatury, np. ogłoszenie, zaproszenie, list do autora, na języku polskim i angielskim
 • Doskonalenie umiejętności słownej prezentacji przez uczniów własnych projektów, osądu postaci i zdarzenia.

Zakres tematyczny innowacji

Tematyka innowacji obejmuje wymagania określone w podstawie programowej do języka angielskiego i języka polskiego do klas V-VII, dotyczące tekstów czytanych oraz:

 • ich zrozumienia ogólnego
 • szczegółowego wyszukiwania informacji
 • doskonalenie znajomości słownictwa
 • określania kontekstu wypowiedzi czytanego lub słuchanego tekstu
 • wyrabiania i rozwijania zdolności rozumienia utworów literackich
 • znajomości wybranych utworów literatury światowej
 • kształcenia umiejętności poprawnego mówienia i pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej
 • kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych
 • doskonalenie dykcji i operowania głosem
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji

Treści na języku angielskim zostaną dołożone do Programu nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Autorzy – Melanie Ellis, Anna Rak – ujętego w podręczniku Steps Forward wyd. Oxford oraz Programu nauczania języka angielskiego. Dla III etapu edukacyjnego. Poziom III.1 na podbudowie II etapu edukacyjnego. Autorzy – Barbara Tittenbrun, Ewa Piotrowska – ujętego w podręczniku All Clearwyd. MacMillan.

Powyższe treści będą korelować z programem nauczania języka polskiego Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Autorzy – Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek – ujętego w podręczniku Między Nami wyd. GWO.

Metody, techniki i formy pracy

Aby w jak najlepszym stopniu zapewnić realizację celów naszej innowacji, stosowane będą różnorodne metody, techniki i formy pracy.

Metody i techniki

 • Drama (dialogi, scenki, przedstawiania)
 • Praca ze słownikiem dwujęzycznym
 • Praca z encyklopedią
 • Metoda ćwiczeniowa
 • Prace projektowe, plastyczne (plakaty, makiety)
 • Zorganizowanie wystaw prac uczniów (plakatów, makiet)
 • Techniki multimedialne (bajka, film, słuchowiska, Internet)
 • Czytanie samodzielne na głos przez ucznia, przez nauczyciela
 • Czytanie fragmentów literatury na role
 • Tłumaczenie tekstu na języku angielskim
 • Międzyklasowy turniej ze znajomości omawianej literatury
 • Zorganizowanie tygodnia literatury angielskiej (wybranego autora i jego dzieła)
 • Przygotowanie Dnia Książki i autora, dotyczącego czytanej literatury
 • Biogram – notatka o życiorysie autora czytanej literatury w języku polskim i w języku angielskim

Formy pracy

 • Praca w parach
 • Praca w grupach
 • Praca zbiorowa z cała klasą
 • Praca indywidualna kierowana przez nauczyciela
 • Praca w grupach przy tworzeniu plakatów, makiet
 • Praca indywidualna przy przygotowaniu do konkursu

Materiały i środki dydaktyczne

 • Easy readers – lektury w uproszczonej wersji językowej (na języku angielskim)
 • Podręcznik, lektury w języku polskim
 • Słowniki dwujęzyczne
 • Encyklopedie
 • Tablica multimedialna
 • Film i bajka na DVD lub z Internetu
 • Nagrania na płytach CD lub z Internetu
 • Materiały przygotowane przez nauczyciela.

Spodziewane efekty

Dla ucznia

 • Osiągnięcia na konkursie Imagine
 • Łatwość w odbiorze i rozumieniu bajek i filmów (zarówno w języku angielskim jak i polskim)
 • Wypracowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie
 • Wszechstronna znajomość omawianej literatury
 • Znajomość kultury z okresu przerabianej literatury
 • Lepsze wyniki uczniów w stosowanych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • Podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego i polskiego
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa (zarówno z języka angielskiego jak i polskiego)
 • Rozwój umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
 • Wzrost pewności siebie i satysfakcji z pogłębienia znajomości języka angielskiego.

Dla szkoły

 • Upowszechnienie działań związanych z wprowadzeniem innowacji na bieżąco na stronie www. szkoły (filmiki, zdjęcia z przedstawień, zdjęcia wystaw prac uczniowskich)
 • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o językowy rozwój uczniów
 • Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły
 • Podniesienie jakości pracy szkoły

Sposób ewaluacji

Badanie założonych efektów nastąpi pod koniec roku szkolnego. Ewaluacja przeprowadzona zostanie poprzez:

 • Testy z omawianej literatury (na języku polski i angielskim)
 • Rozmowy z uczniami
 • Obserwację postępów oraz zaangażowania uczniów na zajęciach lekcyjnych
 • Analizę efektów pracy uczniów
 • Ankietę skierowaną do uczniów
 • Obserwację podczas przygotowywania przez uczniów przedstawień
 • Odgrywanie przez uczniów ról w przedstawieniach
 • Ocenę widzów (aprobatę lub dezaprobatę)
 • Ewaluację zewnętrzną poprzez wyniki w konkursie międzyszkolnym Imagine
 • Sprawozdanie

Podczas realizacji innowacji na bieżąco będzie prowadzona dokumentacja, dzięki której zostanie dokonana ewaluacja (testy, zdjęcia, filmiki, opinie uczniów – ankiety, wyniki konkursu).

Wyniki ewaluacji zostaną zaprezentowane uczniom, Radzie Pedagogicznej oraz organowi prowadzącemu szkolę.